Organizační struktura

Lenox má právní formu zapsaného spolku a je neziskovou organizací, která řídí svou činnost podle základních dokumentů. Nejvyšším orgánem organizace je valná hromada – shromáždění všech členů. V čele správní rady jsou přímo volení předseda a dva místopředsedové, kteří tvoří statutární orgán. Statutární orgán je nadán pravomocí jednat jménem organizace, nese odpovědnost za chod spolku, určuje jeho politiku a hlavní směry rozvoje.

Předseda přijímá zaměstnance a jmenuje je do funkcí. Vedení organizace tvoří předseda Lukáš Kroupa. Spolu s ním tvoří vedení organizace ve funkci 1. místopředsedy Mgr. Jan Thenot a ve funkci 2. místopředsedy Ing. Michal Enge. Za svou činnost odpovídají předsedovi a ten předkládá výsledky jejich působení správní radě. Působí zde také dozorčí rada, v jejímž čele stojí předseda Jan Vaněk a 2 členové – Miroslav Prouza a Jitka Kodadová. Základní kámen celého fungování tvoří externí pracovníci a dobrovolníci.

struktura